Quy định về chi ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với lễ hội truyền thống

Minh Trang

Có hiệu lực từ ngày 19/3/2023, Thông tư số 04/2023/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội nêu rõ các vấn đề về chi ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ đối với lễ hội truyền thống.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động phục dựng, phát huy giá trị các lễ hội truyền thống
Ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động phục dựng, phát huy giá trị các lễ hội truyền thống

Theo đó, NSNN hỗ trợ hoạt động phục dựng, phát huy giá trị lễ hội truyền thống nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, duy trì các giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu, đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân.

Mức NSNN hỗ trợ cụ thể căn cứ vào phương án tổ chức lễ hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khả năng huy động các nguồn tài chính ngoài NSNN cho công tác tổ chức lễ hội, khả năng cân đối của NSNN và do cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về NSNN và phân cấp NSNN.

Các khoản chi NSNN hỗ trợ lễ hội truyền thống chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao và phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đơn vị được giao chủ trì tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức lễ hội thực hiện lập dự toán, chấp hành NSNN, kế toán và quyết toán theo quy định của pháp luật về NSNN. Kinh phí NSNN hỗ trợ được hạch toán vào loại 160, khoản 161 (sự nghiệp văn hóa thông tin), chi tiết theo mục, tiểu mục của Mục lục NSNN.