Quy định về nghỉ hằng năm và tiền lương trong ngày nghỉ hằng năm

Công ty Luật PLF

(Taichinh) - Tổng số ngày nghỉ hằng năm, tiền lương áp dụng đối với thời gian nghỉ này, số tiền lương mà người lao động được hưởng khi chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày quy định,..là những vấn đề mà doanh nghiệp cần phải chú ý.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Số ngày nghỉ hằng năm

Người lao động được nghỉ hằng năm và hưởng đầy đủ lương khi đã làm việc đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động.

Tùy theo tính chất công việc mà tổng số ngày nghỉ hằng năm của người lao động sẽ khác nhau, cụ thể:

- 12 ngày làm việc đối với điều kiện bình thường.

- 14 ngày làm việc đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo quy định hoặc lao động chưa thành niên hoặc người khuyết tật.

- 16 ngày làm việc đối với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo quy định.

- Cứ 5 năm làm việc cho 1 người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

- Trong trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

Trường hợp không tính vào ngày nghỉ hằng năm

Đối với trường hợp người lao động đi bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì được hưởng chế độ như sau:

- Từ ngày thứ ba trở đi được tính thêm thời gian đi đường. Thời gian này không được tính vào số ngày nghỉ hằng năm.

- Trường hợp này chỉ áp dụng 1 lần nghỉ trong năm.

Cách thức nghỉ hằng năm

người lao động có thể nghỉ hằng năm trong các trường hợp:

- Nghỉ theo lịch hằng năm mà người sử dụng lao động đã thông báo trước đó.

- Nghỉ nhiều lần.

- Nghỉ gộp nhưng tối đa không quá 3 năm một lần.

Tiền lương đối với ngày nghỉ hằng năm

Là tiền lương trong hợp đồng lao động (HĐLĐ) của tháng trước liền kề chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm.

Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm (sau đây gọi tắt là ngày chưa nghỉ)

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ trong trường hợp thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác.

Trường hợp người lao động đã làm việc từ đủ 6 tháng trở lên thì tiền lương làm căn cứ tính là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề (trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền cho những ngày chưa nghỉ) chia cho số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề thời điểm người sử dụng lao động tính trả.

Số tiền người lao động sẽ được nhận = Tiền lương làm căn cứ x Số ngày chưa nghỉ hằng năm

Trường hợp người lao động có thời gian làm việc dưới 6 tháng tiền lương làm căn cứ tính là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của toàn bộ thời gian làm việc.

Trong trường hợp người sử dụng lao động có quy định về tính ngày nghỉ hằng năm cho thời gian thử việc thì khi kết thúc thời gian thử việc mà các bên vẫn ký tiếp HĐLĐ thì tính vào ngày nghỉ hằng năm. Nếu không ký HĐLĐ thì doanh nghiệp thanh toán tiền đối với ngày nghỉ hằng năm tương ứng với thời gian thử việc.

Làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng năm

người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đến 15.000.000 VNĐ khi có hành vi vi phạm về nghỉ hằng năm.