Thông tư 89/2017/TT-BTC:

Quy định về thu tiền sử dụng, thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao


Ngày 23/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

Thảo Thông tư, đơn giá thuê đất được xác định bằng mức tỷ lệ phần trăm nhân với giá đất cụ thể theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP, trong đó:
- Mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất từ 0,5% đến 3% do Sở Tài chính nơi đặt Khu kinh tế chủ trò phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế và các cơ quan liên quan xác định theo từng vị trí đất, khu vực, tuyến đường, tương ứng với từng mục đích sử dụng;
- Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất...
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 6/10/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 89/2017/TT-BTC.