Quyền hạn và cơ cấu tổ chức các chi cục thuế có số thu lớn


Các chi cục Thuế có số thu trên 5.000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất), đồng thời quản lý trên 10.000 doanh nghiệp được giao thêm nhiệm vụ trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế.

Sửa đổi cơ cấu tổ chức các chi cục thuế có số thu lớn.
Sửa đổi cơ cấu tổ chức các chi cục thuế có số thu lớn.

Đây là quy định mới vừa được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 812/QĐ-BTC ngày 14/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 110/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố.

Tại Quyết định, Bộ Tài chính còn bổ sung quy định các chi cục Thuế có số thu trên 5.000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất), quản lý trên 10.000 doanh nghiệp được phép tổ chức các Phòng (tương đương đội thuộc Chi cục Thuế), cụ thể: Phòng Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ; Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; Phòng Kê khai - Kế toán thuế - Tin học; Phòng Kiểm tra nội bộ; Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; Phòng Trước bạ và thu khác; Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế. Bên cạnh đó, cơ cấu các chi cục Thuế trên có tối đa 05 Phòng Kiểm tra thuế và tối đa 04 Phòng Quản lý hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Bộ Tài chính giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ tổ chức bộ máy của chi cục thuế đã được phê duyệt nêu trên, quyết định số lượng Phòng/Đội Kiểm tra thuế và Phòng Quản lý hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã, phường và quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Đội thuộc Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố đảm bảo đúng quy định.

Đối với các trường hợp đặc thù, Bộ Tài chính giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, quyết định cơ cấu số lượng Phòng/Đội Kiểm tra thuế và Phòng Quản lý hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh/Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường tại các chi cục Thuế có số thu trên 1.000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý trên 5.000 doanh nghiệp sau khi có ý kiến phê duyệt của Bộ Tài chính.