Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Tạp chí Tài chính


Tạp chí Tài chính ngày 05/01/2018 đã ban hành quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Tạp chí Tài chính.

Ngày 05/01/2018, Tạp chí Tài chính đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-TCTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của đơn vị.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 08/QĐ-TCTC.