Chỉ thị số 26/CT-TTg:

Quyết tâm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

PV.

Ngày 06/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Việc ban hành Chỉ thị này một lần nữa thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, qua Chỉ thị số 26/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn năm 2017-2018.

Trong Chỉ thị, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ sau:

Một là, Bộ Tài chính rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về quản lý thuế, hải quan theo hướng liên thông giữa các Bộ, cơ quan liên quan để giảm thiếu tối đa thời gian và chi phí thực hiện cho doanh nghiệp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa đổi các luật về thuế trong quý III/2017.

Hai là, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; Chống thất thu đối với hộ khoán; Nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Ba là, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc các Bộ quản lý chuyên ngành sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư, quyết định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Chỉ thị cũng nhấn mạnh, Bộ Tài chính đổi mới phương thức kiểm tra chuyên ngành theo nguyên tắc quản lý rủi ro; áp dụng chế độ ưu tiên trong kiểm tra.

Chuyển thời điểm kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa đang trong giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau thông quan (trừ kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu có độ rủi ro cao, ảnh hướng đến sức khỏe con người, ảnh hưởng đến môi trường và an ninh, quốc phòng).

Đồng thời, đẩy mạnh việc công nhận kết quả kiểm tra theo thỏa thuận; đảm bảo tỷ lệ hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành ở mức không quá 20% so với tổng số lô hàng xuất nhập khẩu, tương đương các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam.

Bốn là, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành rà soát, chuẩn hóa mã số hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành thống nhất với mã hàng hóa tại danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu hiện hành.

Năm là, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 theo hướng cải cách thủ tục hành chính và công khai, minh bạch trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá hoặc không thông qua hình thức đấu giá theo quy hoạch sửa dụng đất; quy định bán đấu giá quyền sử dụng đất sau khi thu hồi đất đảm bảo chặt chẽ, sát với thị trường, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Sáu là, Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp; xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với nền kinh tế.

Bảy là, Bộ Tài chính thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử đạt cấp độ 4, đạt tối thiểu 70% về số thủ tục, 70% về số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng giải quyết trong cuối quý IV năm 2017; nâng cao hiệu lực hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia theo hướng liên thông, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ thông tin.

Tám là, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Chín là, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, kết nối thông tin để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh; thí điểm thực hiện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018. Theo đó, chỉ đạo cơ quan Thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử danh sách xếp hàng chi tiết 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Mười là, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp sửa đối Luật Chứng khoán nhằm cải thiện các điều kiện đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Qua Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc mục tiêu và các nguyên tắc chủ đạo của Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng thời hạn và có hiệu quả các giải pháp và nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết; bổ sung, cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo các nội dung tại Chỉ thị này để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...