Thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 2017:

Quyết tâm vượt khó, giải pháp đồng bộ

PV.

Tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 vừa được tổ chức ngày 12/12, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Hồng Hà cho biết, KBNN sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong toàn hệ thống với tinh thần quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 hệ thống KBNN được tổ chức sáng ngày 12/12, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc hệ thống KBNN cần xác định những chỉ tiêu cụ thể, khả thi trong các mảng công việc, sớm hoàn thiện và ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Năm 2017, hệ thống KBNN xác định mục tiêu và phương châm hành động: “Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; Tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN); Tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Đổi mới và sáng tạo; Hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”.

Để thực hiện mục tiêu này, KBNN sẽ tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2016-2020 của hệ thống KBNN đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu; Xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống KBNN.

KBNN cũng sẽ tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; Thực hiện tốt công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2015.

Bên cạnh đó, đại diện KBNN cũng cho biết sẽ tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý; Bám sát mục tiêu chương trình tổng thế cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, Bộ Tài chính, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN; Đẩy mạnh ứng dụng cộng nghệ thống tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ.

Tiếp tục triển khai các giải pháp hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2017 và điều hành ngân quỹ nhà nước theo quy định của Nghị định 24/2016/NĐ-CP. Đối với KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, đồng thời thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách đảm bảo chính xác, đúng quy định.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản chế độ mới liên quan đến công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN để thực hiện đúng quy định; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, kiểm soát chi ngân sách gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; có các biện pháp quyết liệt để thu hồi tạm ứng vốn đầu tư nhằm giảm số dư tạm ứng vốn, đặc biệt là đối với các khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm.

Toàn hệ thống KBNN cũng đẩy mạnh thanh tra toàn diện đối với các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế; Thanh tra theo chuyên đề việc quản lý, sử dụng vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang thực hiện kiểm soát chi qua KBNN; Thực hiện thanh tra đối với các đơn vị sử dụng NSNN có biểu hiện nghi ngờ lợi dụng, chiếm đoạt tiền NSNN phát hiện qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các đơn vị KBNN.