Quyết toán vốn viện trợ nguồn ngân sách nhà nước và quyết toán chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ

TP.

Điều 18, Thông tư số 23/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ về việc quyết toán vốn viện trợ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và quyết toán chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 6/4/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN. Theo Điều 18, Thông tư số 23/2022/TT-BTC, việc quyết toán kinh phí NSNN nguồn vốn viện trợ hàng năm được thực hiện căn cứ:

Một là, dự toán thu, chi NSNN được cấp có thẩm quyền quyết định.

Hai là, Bộ Tài chính thực hiện quyết toán trong phạm vi dự toán được giao theo số hạch toán NSNN của Kho bạc Nhà nước trên cơ sở biên bản thẩm định/xét duyệt quyết toán ngân sách với cơ quan chủ quản.

Ba là, số dư dự toán không sử dụng đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN được hủy, trừ số được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nguồn theo quy định.

Bốn là, cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí với đơn vị dự toán cấp dưới theo quy định pháp luật về NSNN.

Việc quyết toán chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về quyết toán kinh phí chương trình, dự án, phi dự án.

Việc quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.