Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ:

Sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế tại cấp chi cục Hải quan


Ngày 29/06/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ về Sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế tại cấp chi cục Hải quan.

Theo đó, Sổ tay nghiệp vụ với nội dung là các kỹ năng thực hiện nghiệp vụ chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm: Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu; Giảm thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Không thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đối với thủ tục hoàn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu; trình tự các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Phân loại hồ sơ hoàn thuế

Bước 3. Kiểm tra hồ sơ

Bước 4. Tiếp nhận, xử lý chứng từ, hồ sơ người nộp thuế bổ sung/giải trình

Bước 5. Lập tờ trình, dự thảo quyết định hoàn thuế

Bước 6. Phát hành quyết định

Bước 7. Cập nhật thông tin hoàn thuế vào hệ thống kế toán tập trung

Bước 8. Lưu trữ hồ sơ, thông tin...
Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ.