Sơn La phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

PV.

Trong giai đoạn 2012 - 2015, các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ được coi là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Sơn La.

Tính riêng trong 3 năm qua, NHCSXH tỉnh đã chuyển tải 2.427 tỷ đồng cho 114.152 hộ dân vay xây dựng nông thôn mới (trên địa bàn các xã) trong tỉnh nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao đời sống, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở dân cư.

Trong những năm qua, NHCSXH tỉnh Sơn La chủ động cân đối nguồn vốn, ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa, các xã làm điểm nông thôn mới đã giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, thay đổi bộ mặt nông thôn...

Giám đốc NHCSXH tỉnh Sơn La Tòng Thị Tươi cho biết: Nhận thức được vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng đối với phát triển nông thôn, xác định công tác phát triển nông thôn là nhiệm vụ có tính chiến lược nhằm nâng cao đời sống của các đối tượng thụ hưởng đặc biệt là các đối tượng chính sách, thời gian qua, chi nhánh đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân ở nông thôn đều nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Nhà nước và các quy định của NHCSXH về tín dụng chính sách.

Đồng thời, chi nhánh đã chỉ đạo các Phòng giao dịch huyện phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp rà soát hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn, đảm bảo 100% nguồn vốn tín dụng chính sách đến được với người nghèo và các đối tượng chính sách, vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số.

Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận dễ dàng với mọi nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, đơn vị đã xây dựng hệ thống Điểm giao dịch và duy trì giao dịch xã tại 204 xã, phường, thị trấn, chính thức xóa tình trạng xã trắng về tín dụng của Nhà nước.

Đặc biệt, nguồn vốn ưu đãi cũng ưu tiên đầu tư cho 5 huyện nghèo là Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp thuộc chương trình 30a và các xã nằm trong vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đến hết 9/2015, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Sơn La đạt 2.553 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 2.527 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 53,6 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên đạt hơn 68,8 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 64,4 tỷ đồng…