VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Giám sát, kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quy trình giám sát được thực hiện rõ theo từng cấp độ, từ thu thập thông tin, cập nhật số liệu, báo cáo...

Giám sát, kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Vừa qua, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-UBDT quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

Xây dựng kinh tế gắn với chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Chính sách tín dụng ưu đãi với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số không vượt quá 40 triệu đồng/hộ

Vietcombank ủng hộ 4,5 tỷ đồng hỗ trợ dân tộc thiểu số nghèo Đồng bằng Sông Cửu Long

Thông tư quy định đơn vị thực hiện là các tổ chức, cá nhân được chủ đầu tư giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng để triển khai thực hiện dự án, hoạt động cụ thể. Trong đó, quy trình giám sát được thực hiện rõ theo từng cấp độ, từ thu thập thông tin, cập nhật số liệu, báo cáo; tổng hợp thông tin, báo cáo ở cấp xã; tổng hợp thông tin, báo cáo ở cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương.

Theo đó, các đơn vị thực hiện thu thập thông tin, số liệu, tiến độ về quá trình đầu tư, kết quả dự án và các hoạt động được giao thực hiện 03 tháng 1 lần, báo cáo năm, báo cáo kết thúc dự án. Hoạt động được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án, ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký xác thực báo cáo của chủ đầu tư trước ngày 10/9 năm thực hiện, cập nhật bổ sung số liệu năm thực hiện trước ngày 25/01 năm sau và gửi báo cáo kết thúc dự án đã được Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác thực cho chủ đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc đầu tư.

Cụ thể, trong quy trình giám sát, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc thu thập, tổng hợp thông tin về các dự án, hoạt động do cấp xã làm chủ đầu tư và do các đơn vị thực hiện triển khai trên địa bàn xã, gửi Ủy ban nhân dân cấp trước ngày 15/9 năm thực hiện, cập nhật bổ sung số liệu năm trước ngày 31/01 năm sau.

UBND cấp huyện tổng hợp thông tin từ cấp xã và các chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp huyện lập báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hằng năm trong phạm vi được phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện, gửi Ban Dân tộc hoặc cơ quan phụ trách công tác dân tộc cấp tỉnh trước ngày 20/9 năm thực hiện; đồng thời cập nhật bổ sung số liệu năm trước ngày 05/02 năm sau.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phân định chức năng, nhiệm vụ của từng cấp trong quy trình giám sát, UBND tỉnh tổng hợp thông tin từ cấp huyện và các chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp tỉnh, lập báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hàng năm trong phạm vi được phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc (Văn phòng điều phối Chương trình) trước ngày 25/9 năm thực hiện; đồng thời cập nhật bổ sung số liệu năm trước ngày 10/02 năm sau.

Sau khi tổng hợp thông tin từ cấp tỉnh và các chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần ở cấp trung ương, Ủy ban Dân tộc lập báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hàng năm gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 30/9 năm thực hiện, cập nhật bổ sung số liệu năm thực hiện trước ngày 15/02 năm sau; gửi báo cáo cho các cơ quan liên quan và cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ủy ban Dân tộc đã quy định trong Thông tư về kiểm tra Chương trình, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc lập kế hoạch và lập đoàn kiểm tra, phân công trưởng đoàn và các thành viên của đoàn. Tiếp đó, đoàn kiểm tra làm nhiệm vụ theo kế hoạch và báo cáo kết quả kiểm tra trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt kiểm tra để tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp trên.

Bên cạnh đó, UBND cấp xã phối hợp với Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn, bản, tổ chức tham vấn cộng đồng và hộ gia đình, người dân hưởng lợi để rà soát, xác thực các thông tin, số liệu, báo cáo của đơn vị thực hiện về dự án, hoạt động cụ thể triển khai trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2022.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM