VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nguồn: internet

Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Hà Nội sáng ngày 07/05/2018. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở nhiều vấn đề quan trọng cần tập trung thảo luận, xem xét, quyết định tại Hội nghị lần này.

Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội: Khó đạt mục tiêu?

Tăng cường công tác quản lý cán bộ trong thực thi công vụ

Phát huy vai trò và tầm quan trọng của cải cách hành chính

Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Phòng chống tham nhũng: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng.

Sự trưởng thành, phát triển của đội ngũ cán bộ và những ưu điểm trong công tác cán bộ là nhân tố then chốt, quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên, những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một trong những nguyên nhân làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận, đánh giá khách quan, khoa học về những kết quả, thành tích đã đạt được, phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong công tác cán bộ. Từ đó, đi sâu thảo luận, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài và những nhiệm vụ, giải pháp lớn, có tính đột phá, khả thi cao để sớm khắc phục triệt để những hạn chế đã nêu, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cải cách cơ bản chính sách tiền lương

Cùng với công tác cán bộ, Tổng Bí thư nhận định, chính sách tiền lương là một bộ phận rất quan trọng, có quan hệ chặt chẽ với các chính sách khác trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội; Liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống của người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên, chính sách tiền lương hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập: Chính sách tiền lương trong khu vực công còn phức tạp; Quy định mức lương bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số đã không thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương; Tiền lương cơ bản của khu vực công thấp hơn khu vực doanh nghiệp, chưa bảo đảm nhu cầu thiết yếu của đời sống và chưa phải là nguồn thu nhập chính của nhiều người hưởng lương; Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đối với khu vực công về cơ bản vẫn do ngân sách nhà nước bảo đảm và chủ yếu từ ngân sách Trung ương; Tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp chưa phản ánh đúng quan hệ phân phối theo lao động trong nền kinh tế thị trường, chưa tạo được động lực nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh…

Tổng Bí thư cho rằng, đã đến lúc phải tiến hành cải cách một cách cơ bản chính sách tiền lương để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên. Theo đó, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất nhận thức về sự cần thiết, cấp bách và tính khả thi của việc tiến hành cải cách chính sách tiền lương lần này; xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn; Những chính sách, biện pháp, nhất là những chính sách, biện pháp có tính đột phá, khả thi cao để sớm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay, bảo đảm cho cải cách tiền lương lần này thực sự tạo được sự đột phá trong chế độ phân phối, tạo động lực cho người lao động và nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội, bao gồm các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thất nghiệp... là lĩnh vực rộng lớn, phức tạp, nhạy cảm về chính trị - kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam, bảo hiểm xã hội mới được bắt đầu thực hiện từ năm 1961, chỉ áp dụng đối với khu vực công, chủ yếu là chế độ hưu trí, tử tuất của thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung và chỉ thực sự bắt đầu đổi mới, phát triển ngày càng đầy đủ, phù hợp hơn với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ quốc tế từ năm 1995 đến nay.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị lần này căn cứ vào thực tiễn triển khai thực hiện để phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, thống nhất nhận định về tình hình phát triển lĩnh vực bảo hiểm xã hội ở nước ta; Chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và đặc biệt là nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực này; Trao đổi, thống nhất về chủ trương, chính sách, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội trong thời gian tới.

Tổng Bí thư gợi mở các vấn đề về quan điểm, mục tiêu đổi mới, nội dung cải cách cần tập trung thảo luận như: Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; Bảo đảm cân đối tài chính bảo hiểm xã hội trong dài hạn; Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với bối cảnh, tình hình mới; Tăng cường sự liên kết và hỗ trợ giữa các chính sách bảo hiểm xã hội; Kế thừa và phát triển nguyên tắc điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối với tiền lương của người đang làm việc; Rút ngắn điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu...


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM