VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước đổi mới, hướng tới chuẩn mực quốc tế

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của hệ thống KBNN (ngày 17/12/2019)

Kho bạc Nhà nước đổi mới, hướng tới chuẩn mực quốc tế

Nối tiếp những thành quả đạt được trong năm 2019, trong khí thế mới của mùa xuân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Kho bạc Nhà nước nỗ lực sáng tạo, đồng lòng, chung sức hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra trong năm 2020, tạo đà vững chắc cho những đổi mới tiếp theo, xây dựng hệ thống kho bạc tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả, hướng tới những chuẩn mực quốc tế…

Bước tạo đà cơ bản cho thành công năm 2020

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, chính quyền các cấp; sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành và các đơn vị liên quan, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2019. Tính đến ngày 15/12/2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong cân đối đạt 1.414.290 tỷ đồng, bằng 100,21% so với dự toán. Dự kiến đến ngày 31/12/2019, tổng thu NSNN qua KBNN vượt 5% so với dự toán được Chính phủ giao.

Tính đến ngày 15/12/2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.414.290 tỷ đồng, bằng 100,21% so với dự toán. Ước đến ngày 31/12/2019 tổng thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước vượt 5% so với dự toán được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Trong năm 2019, KBNN đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu, đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ. Tính đến ngày 15/12/2019, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát 846.353 tỷ đồng, đạt 81,2% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua KBNN giải ngân đến ngày 15/12/2019 là 257.455,8 tỷ đồng (đạt 61,8% kế hoạch chính phủ giao; đạt 60% kế hoạch Quốc hội giao). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN thường xuyên, các đơn vị KBNN đã phát hiện 21.985 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 79 tỷ đồng.

Công tác điều hành ngân quỹ nhà nước, huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển cũng được hệ thống KBNN triển khai theo định hướng nâng cao tính an toàn, công khai, minh bạch và tăng hiệu quả công tác quản lý ngân quỹ nhà nước. “Tài khoản Kho bạc duy nhất” chính thức được vận hành từ ngày 01/11/2019.

Trong bối cảnh số dư ngân quỹ nhà nước cao, giải ngân vốn đầu tư công chậm, KBNN đã tham mưu báo cáo Bộ Tài chính điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) và sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách trung ương vay, qua đó tiết kiệm chi phí lãi vay, đồng thời gắn kết quản lý ngân quỹ với quản lý nợ. Cùng với đó, KBNN chủ động bám sát tình hình thu - chi NSNN và diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ để điều hành công tác huy động vốn phù hợp với nhu cân đối của NSNN; đồng thời, duy trì sự phát triển ổn định của thị trường TPCP. Tính đến ngày 15/12/2019, KBNN đã huy động được 229.418,5 tỷ đồng.

Thực hiện Luật Kế toán 2015, trong năm 2019, KBNN tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ khung pháp lý và theo thẩm quyền KBNN ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn để tổ chức vận hành việc tổng hợp và lập Báo cáo Tài chính nhà nước (BCTCNN) theo đúng quy định. Theo thống kê, hiện đã có 53 nghìn đơn vị thuộc đối tượng cung cấp thông tin tài chính năm 2018 cho KBNN. Việc làm này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của nền tài chính nhà nước.

Trên các "mặt trận" công tác khác cũng được hệ thống KBNN sát sao, đẩy mạnh triển khai. Lấy khách hàng, người dân và các đơn vị sử dụng ngân sách là trọng tâm của cải cách hành chính (CCHC), trong năm 2019, hệ thống KBNN đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như: đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị giao dịch dịch vụ công trực tuyến... Với nỗ lực đó, KBNN được Bộ Tài chính đánh giá là một trong hai đơn vị đi đầu thuộc khối tổng cục thực hiện tốt công tác CCHC.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống tiếp tục được KBNN triển khai đồng bộ, bằng nhiều biện pháp cụ thể. Nhờ đó, trong năm 2019, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện và thu giữ 32 tờ tiền giả các loại và trả lại 1.317 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng…

Hiện thực hóa các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Nối tiếp những thành quả đã đạt được, năm 2020, hệ thống KBNN đặt mục tiêu: Hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với các đơn vị KBNN thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN. Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trên, KBNN đã đề ra một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, đề án để triển khai ngay sau khi Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt. Cùng với đó, trình Bộ Tài chính ban hành 02 Thông tư: (i) Thông tư hướng dẫn kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN; (ii) Thông tư hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi qua KBNN…

- Tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công, cụ thể, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2020…

- Hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; tiếp tục tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, an toàn, minh bạch, chủ động và hiệu quả.

- Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; tiếp tục thực hiện đồng bộ các dòng công việc thuộc Đề án Tổng kế toán nhà nước về giải pháp kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ để tiến hành triển khai các công việc về lập BCTCNN, đảm bảo tiến độ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong toàn hệ thống KBNN. Thực hiện đúng lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến, đó là đến 31/3/2020, triển khai tại tất cả các đơn vị sử dụng NSNN nước có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và KBNN cấp quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố; đến 31/12/2020, triển khai tại tất cả các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với các đơn vị KBNN trên toàn quốc (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng)…

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ, cụ thể là tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa CNTT trong hệ thống; Đồng thời, xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT của KBNN theo hướng hình thành Kho bạc điện tử và Kho bạc số trên cơ sở định hướng phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại NHNN và các NHTM; tăng cường các biện pháp kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các hoạt động nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trụ sở, tiền và tài sản trong hệ thống KBNN.

- Thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM