VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chặt chẽ

Hoạt động giao dịch với khách hàng tại KBNN Thừa Thiên Huế

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế:

Tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chặt chẽ

Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, năm 2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên – Huế chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung nhanh các nguồn thu vào ngân sách; chú trọng kiểm soát chi thường xuyên theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức.

Hoạt động kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2019

Kho bạc Nhà nước huy động 2.820 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động được 60.448,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Tăng cường công tác thu, kiểm soát chi chặt chẽ

Bám sát chương trình công tác, KBNN Thừa Thiên – Huế chủ động phối hợp với cơ quan thuế, tài chính, hải quan tăng cường công tác thu; đẩy mạnh và phối hợp hiệu quả với các ngân hàng thương mại trong công tác thu, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế, qua đó, góp phần tập trung nhanh các nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Cùng với đó, KBNN Thừa Thiên – Huế siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; nâng cao chất lượng kiểm soát chi NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019, với phương châm hành động là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả". Trong đó, chú trọng kiểm soát chi thường xuyên theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức; Rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục để thanh toán nhanh chính xác, hạn chế thấp nhất tình trạng gây thất thoát NSNN; Phối hợp với chủ dự án, các ngành có liên quan, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ thu hồi nợ đến hạn và quá hạn Chương trình 327.

Công tác quản lý kho quỹ luôn được KBNN Thừa Thiên – Huế quan tâm hàng đầu trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Cụ thể, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản nhà nước, KBNN Thừa Thiên – Huế đã, đang và tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại; Tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng và quản lý an toàn kho quỹ.

Đặc biệt, KBNN Thừa Thiên – Huế thường xuyên rà soát, hoàn thiện chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá trị và tài sản quý trong hệ thống; Chủ động phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản trong hệ thống KBNN; Kiểm tra đột xuất, thường xuyên công tác quản lý kho quỹ đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản nhà nước.

Tiếp tục cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ

Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ Tướng Chính phủ về “Đề án văn hóa công vụ” đối với công chức; Nắm bắt đường lối chính sách và chủ trương của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của KBNN, KBNN Thừa Thiên – Huế tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; đẩy mạnh triển khai các đề án để thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Đặc biệt, xác định mục tiêu cải cách, hiện đại hóa là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, KBNN Thừa Thiên – Huế đang tập trung cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; triển khai có hiệu quả các hình thức thu, nộp NSNN hiện đại; đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt qua KBNN, giảm thời gian thanh toán cho các hóa đơn thanh toán nhiều lần...

Ngoài đẩy mạnh cải cách hành chính, KBNN Thừa Thiên – Huế còn thực hiện tốt Chương trình hành động về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quản lý điều hành tốt dự toán thu, chi đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; Tăng cường kiểm tra công tác quản lý tài chính nội ngành thông qua công tác kiểm tra, thẩm định phê duyệt quyết toán, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM