Thông tư số 62/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC

Ngày 05/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC.

Thông tư gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thẩm quyền của cơ quan hải quan: Thực hiện kiểm tra, xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC, Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, cơ quan hải quan, người khai hải quan, người nộp thuế báo cáo, phản ánh, đề xuất cụ thể về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 62/2019/TT-BTC.