Thông tư số 01/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính


Ngày 02/1/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư số 01/2019/TT-BTC gồm 2 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 50/2017/TT-BTC bảo gồm: Gạch đầu dòng thứ 2, tiết a, điểm 3.1 khoản 3 Điều 18; Bổ sung tiết 1 vào sau tiết k vào điểm 2.3 khoản 2 Điều 20; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 27.

 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/02/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 01/2019/TT-BTC