Thông tư số 32/2014/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC


(Tài chính) Ngày 11/3, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 32/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC.

Thông tư trên sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 32-2014-tt-btc.pdf