Sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về xử phạt hành chính

PV. (Tổng hợp)

Ngày 16/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thành hành tiết kiệm chống lãng phí; Dự trữ quốc gia và Kho bạc Nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Có hiệu lực từ ngày 1/8/2015, Nghị định 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thành hành tiết kiệm chống lãng phí; Dự trữ quốc gia và Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, Nghị định 58/2015/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 25, quy định rõ về hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, sử dụng điện, nước, xăng, dầu, sách báo, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi phí tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách nhà nước; mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp.

Cụ thể, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, điện, nước, xăng, dầu, sách báo, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi phí tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đồng thời, phạt tiền đối với tổ chức có hành vi mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp không đúng danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo các mức phạt sau:

- Từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp mua sắm trang thiết bị có tổng giá trị trang thiết bị không đúng danh mục trong một lần mua dưới 50 triệu đồng.

- Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong trường hợp mua sắm trang thiết bị có tổng giá trị trang thiết bị không đúng danh mục trong một lần mua từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

- Từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng trong trường hợp mua sắm trang thiết bị có tổng giá trị trang thiết bị không đúng danh mục trong một lần mua từ 100 triệu đồng trở lên.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hành vi mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp vượt tiêu chuẩn, định mức thì bị xử phạt theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 192/2013/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Nghị định 58/2015/NĐ-CP cũng bổ sung Điều 25a về hành vi vi phạm quy định của pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Theo đó, sẽ phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với các hành vi sau: Sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sai mục đích, tôn chỉ của quỹ do cấp có thẩm quyền ban hành; Sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước không đúng quy chế hoạt động, cơ chế tài chính của quỹ được cấp có thẩm quyền ban hành.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Nghị định 58/2015/NĐ-CP quy định rõ: Thu hồi nộp về quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước kinh phí sử dụng sai mục đích; và Buộc nộp lại quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Nghị định 58/2015/NĐ-CP cũng bổ sung Điều 26a, quy định về hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên.

Theo đó, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi cản trở trái phép việc thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện các dự án sử dụng tài nguyên tái chế. Ngoài ra, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên không đúng quy hoạch, kế hoạch, quy trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, bổ sung thêm Khoản 5a Điều 26, trong đó quy định mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi gây lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, vượt định mức, đơn giá theo quy định của pháp luật.