Quyết định 1282/QĐ-BTC:

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán


Ngày 11/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1282/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định này kèm theo tám (08) thủ tục hành chính chính liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; bao gồm:
Sửa đổi, bổ sung tám (08) thủ tục hành chính tại số thứ tự số 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 tại mục B (Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) phần I Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1282/QĐ-BTC.