Sửa đổi Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

PV.

Chính phủ vừa giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ban hành ngày 20/10/2015 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam đã góp pần tạo thuận lợi hơn trong phát triển của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động, khai thác tại cảng hàng không, sân bay; bên cạnh đó, hiệu quả quản lý nhà nước cũng được từng bước cải cách, đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện đã cho thấy một số quy định không còn phù hợp thực tiễn do chịu sự tác động của các Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Phí, Luật Hải quan.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2020.

Dự thảo Nghị định cần hoàn thiện, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản pháp luật về hàng không dân dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được phát triển và cạnh tranh bình đẳng, đáp ứng xu hướng hội nhập với khu vực, thế giới, góp phần bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng không dân dụng.

Theo đó, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu bổ sung các quy định liên quan đến thủ tục lập, trình, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ quy hoạch cảng hàng không, sân bay; sửa đổi các quy định liên quan đến nộp tài liệu chuyến bay; các quy định về việc cung cấp dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không sân bay; làm rõ quy định về nộp phí nhượng quyền khai thác giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không với người khai thác cảng…