Sửa đổi quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế

Việt Dũng

Việc sửa đổi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), giúp doanh nghiệp yên tâm khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Việc áp dụng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý để quản lý thuế theo hướng hiện đại, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và DN.
Việc áp dụng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý để quản lý thuế theo hướng hiện đại, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và DN.

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 đã tạo cơ sở pháp lý để quản lý thuế theo hướng hiện đại, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và DN.

Nhờ đó, công tác quản lý thuế đã có những thay đổi theo hướng quản lý chặt chẽ nguồn thu theo quy định của các luật thuế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Mô hình quản lý thuế được thay đổi theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng cường tính tuân thủ, thực thi pháp luật của người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có một số điểm quy định chưa rõ, cần phải sửa đổi, bổ sung để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, thuận lợi cho việc thực hiện của người nộp thuế và công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan thuế.

Cụ thể, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được tính theo ngày dương lịch. Trong thực tế phát sinh trường hợp ngày cuối cùng của các thời hạn nêu trên là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP không có quy định về vấn đề này dẫn đến cơ quan thuế và người nộp thuế gặp vướng mắc trong thực hiện.

Vì vậy, cần thiết bổ sung quy định trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn cưỡng chế trùng với ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau để có cơ sở thực hiện thống nhất.

Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi quy định về tạm nộp thuế TNDN, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Theo Bộ Tài chính, tại Điểm b, Khoản 6, Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hiện đang quy định DN phải thực hiện tạm nộp thuế TNDN của 3 quý đầu năm tính thuế không thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp cả năm theo quyết toán thuế TNDN năm. Nếu tổng số đã tạm nộp của 3 qúy đầu năm thấp hơn 75% số thuế phải nộp của cả năm thì DN bị tính tiền chậm nộp tính trên số thuế thấp hơn 75%.

Thực hiện quy định nêu trên thì đến thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý III cần ước tính số thuế TNDN phải nộp của cả năm làm cơ sở để xác định số thuế tạm nộp của 3 quý đầu năm (thời hạn này là ngày 30/10 hằng năm đối với DN có năm tài chính trùng với năm dương lịch). Việc yêu cầu DN ước số thuế phải nộp cả năm trong khi còn 2 tháng mới kết thúc năm là chưa hợp lý về mặt thời điểm nên chưa thực sự tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi quy định tạm nộp thuế TNDN quý tại Điểm b, Khoản 6, Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; Đồng thời, điều chỉnh tương ứng quy định tại Điểm c, Điểm g và Khoản 6, Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐCP về tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tạm nộp thuế TNDN quý của hãng vận tải nước ngoài.