Sửa Luật để tăng cường hiệu quả quản lý trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Phạm Nga

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến rộng rãi các bên liên quan về dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của việc sửa đổi và bổ sung Luật lần này nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo ông Nguyễn Văn Khôi - Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, (Bộ Khoa học và Công nghệ), trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới yêu cầu cam kết sâu rộng hơn, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành chỉ quy định các nguyên tắc chung.

Bên cạnh đó, hoạt động tiêu chuẩn chưa phát huy được tính dẫn dắt, chủ đạo trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội do phần lớn việc xây dựng tiêu chuẩn căn cứ theo nhu cầu thực tại, các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực, nhiều quốc gia đã ban hành chiến lược tiêu chuẩn hóa.

Với xu hướng xã hội hoá hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, việc xây dựng TCVN hiện nay chủ yếu sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, mà chưa khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn.  

Chính vì vậy, mục tiêu xây dựng chính sách là chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; thể chế hóa các cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại quốc tế (FTA thế hệ mới). Mặt khác, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Được biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước, trong đó, nhấn mạnh hai nội dung quan trọng: chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hoà, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế.

Đây là hai trong những mục tiêu, định hướng mà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật  nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.