Hoàn thiện khung khổ pháp lý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về bảo hiểm bắt buộc, bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển, nhu cầu thực tiễn thị trường.
Đề xuất mở rộng nội dung chi hỗ trợ nhân đạo

Đề xuất mở rộng nội dung chi hỗ trợ nhân đạo

Đó là một trong những nội dung được Bộ Tài chính đề xuất tại Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Tăng nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Tăng nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người mua bảo hiểm, người được bảo hiểm thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ lúc giao kết, thực hiện cho đến khi không may xảy ra tai nạn.
Giảm thủ tục, tạo thuận lợi khi tạm ứng, giải quyết bồi thường bảo hiểm

Giảm thủ tục, tạo thuận lợi khi tạm ứng, giải quyết bồi thường bảo hiểm

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm cắt giảm thủ tục, tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm và tạo thuận lợi về thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới,
Tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Thông tư số 14/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC và Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung các nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.