Hoàn thiện khung khổ pháp lý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

PV.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về bảo hiểm bắt buộc, bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển, nhu cầu thực tiễn thị trường.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thời gian qua, cơ chế, chính sách về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ngày càng được hoàn thiện. Ngày 15/1/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nghị định đã được rà soát, sửa đổi toàn diện nhằm cắt giảm thủ tục, đảm bảo quyền lợi và tạo thuận lợi về thực hiện bảo hiểm.

Tuy nhiên, việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về bảo hiểm bắt buộc hoàn toàn cần thiết trong điều kiện thực tiễn thị trường bảo hiểm vận động, phát triển một cách thường xuyên, liên tục và quy định pháp luật liên quan trong lĩnh vực giao thông đường bộ thời gian qua cũng tiếp tục được các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện. 

Bên cạnh đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm bắt buộc hiện nay được quy định căn cứ trên Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000. Trong khi đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2022 tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2023 với định hướng chuyển đổi mô hình quản lý, giám sát kinh doanh bảo hiểm từ quản lý, giám sát theo tuân thủ sang quản lý, giám sát trên cơ sở rủi ro, có nhiều nội dung sửa đổi căn bản so với Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.

Do đó, việc tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về bảo hiểm bắt buộc, bảo đảm sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển, nhu cầu thực tiễn thị trường là hoàn toàn cần thiết.

Ngày 01/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 917/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soản thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Theo đó, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan liên có quan xây dựng nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc, trong đó có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã tổng hợp và hoàn thiện dự thảo nghị định sau khi xin ý kiến rộng rãi của tất cả các bên liên quan, các đối tượng chịu tác động của chính sách, xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ ban hành nghị định về bảo hiểm bắt buộc, trong đó có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.