Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hướng tới mô hình kho bạc khu vực

Hà Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đặt mục tiêu, đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy KBNN theo mô hình kho bạc khu vực. Đến năm 2030, hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi sang mô hình kho bạc 2 cấp (Trung ương và tỉnh) và giảm được ít nhất 15% biên chế so với năm 2020…

KBNN đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực.
KBNN đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực.

Theo KBNN, thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, thời gian qua, công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy của KBNN đã được chú trọng đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, toàn hệ thống đã cắt giảm được 251 phòng thuộc KBNN cấp tỉnh, 58 KBNN cấp huyện và gần 2.000 cấp tổ thuộc KBNN cấp huyện, hơn 620 vị trí lãnh đạo cấp phòng và hơn 2.600 lãnh đạo cấp tổ (đội).

Nhằm phục vụ đơn vị sử dụng ngân sách, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn nơi đóng trụ sở ngày càng tốt hơn, KBNN sẽ tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy để bước đầu hình thành một số kho bạc khu vực (liên huyện), nhằm phục vụ đơn vị sử dụng ngân sách, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn nơi đóng trụ sở ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt, với đích đến mới là hình thành Kho bạc số, KBNN đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực. Đến năm 2030, hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi sang mô hình kho bạc 2 cấp (cấp trung ương và cấp tỉnh) và giảm được ít nhất 15% biên chế so với năm 2020…

Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021- 2030, KBNN đưa ra các nhiệm vụ cơ bản để sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, KBNN sẽ tổ chức bộ máy theo khu vực (liên huyện) theo lộ trình phù hợp đảm bảo hoạt động của KBNN và việc giao dịch của các tổ chức, cá nhân với KBNN được thuận lợi.

Bên cạnh đó, KBNN từng bước bỏ cấp trung gian, hướng tới mô hình tổ chức 2 cấp. Cụ thể, tại Trung ương là cấp xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức điều hành; tại các đơn vị kho bạc trực thuộc là cấp thực hiện.

Đồng thời, KBNN phát triển đội ngũ lãnh đạo các cấp và đội ngũ công chức nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách tại Trung ương có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa của hệ thống KBNN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngoài ra, KBNN thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại từng cấp, từng đơn vị, phù hợp với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ và đổi mới phương thức quản lý…

Với đích đến mới là hình thành Kho bạc số, KBNN đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực. Đến năm 2030, hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi sang mô hình kho bạc 2 cấp (cấp trung ương và cấp tỉnh) và giảm được ít nhất 15% biên chế so với năm 2020…