Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Thuế

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Thuế

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của xã hội nói chung và ngành Thuế nói riêng. Trong thời gian qua, ngành Thuế Việt Nam đã đạt những kết quả tích cực trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Trước sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Thuế tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của quốc gia.
Phát triển lĩnh vực kế toán Việt Nam trong giai đoạn mới

Phát triển lĩnh vực kế toán Việt Nam trong giai đoạn mới

Sau hơn 25 năm đổi mới và cải cách, lĩnh vực kế toán của Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng, đóng góp có hiệu quả vào thành công chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của các thành tựu công nghệ số nói chung và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng đòi hỏi lĩnh vực kế toán cần tiếp tục có những thay đổi để phù hợp với bối cảnh mới.
Để cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng thực sự trở thành phong trào trong doanh nghiệp

Để cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng thực sự trở thành phong trào trong doanh nghiệp

Với việc triển khai Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 712/2010/QĐ-TTg, đến nay, cả nước có hàng vạn doanh nghiệp, tổ chức áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất, chất lượng tiên tiến khác nhau. Theo Bộ Công Thương, để hoạt động cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng thực sự trở thành phong trào trong các doanh nghiệp, còn rất nhiều việc phải làm.
Đổi mới quy trình kế toán trong bối cảnh kinh tế số

Đổi mới quy trình kế toán trong bối cảnh kinh tế số

Lĩnh vực kế toán chịu nhiều tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng và xu thế kinh tế số nói chung. Tại Việt Nam, quá trình hội nhập tài chính, kế toán khu vực và quốc tế trong những năm gần đây đặt ra yêu cầu cần phải chủ động, tranh thủ tối đa các lợi thế cũng như hạn chế những tác động bất lợi từ kinh tế số. Trong đó, thực tiễn đang đặt ra yêu cầu cần đổi mới quy trình kế toán để phù hợp với tình hình mới.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại các trường đại học

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại các trường đại học

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo tại các trường đại học là yêu cầu cấp thiết, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng các cơ sở đại học phát triển trong bối cảnh mới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành tại các trường đại học được xem như một phương tiện hữu ích và hiệu quả, nhằm tăng cường nội lực, tính chủ động của các đơn vị, góp phần hiện đại hóa giáo dục - đào tạo.