Cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Ngày 16/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 721/QĐ-TTg về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
Sớm xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Sớm xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.