Bộ Tài chính tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông báo số 586/TB-BTC về việc triển khai các nhiệm vụ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tiếp tục rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, đảm bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Các đơn vị thực hiện rà soát, hoàn thiện kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành thuộc phạm vi quản lý trên phần mềm thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ tại địa chỉ http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn; bảo đảm dữ liệu được cập nhập đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Lãnh đạo Bộ giao các đơn vị xây dựng, trình Bộ ban hành hoặc báo cáo Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Đồng thời, thực hiện rà soát, xây dựng, chuẩn hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc chức năng quản lý đáp ứng theo yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Đối với những chế độ báo cáo đã đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị đẩy nhanh tiến độ điện tử hóa, đáp ứng theo yêu cầu đã đặt ra.

Chỉ ban hành và duy trì những quy định thực sự cần thiết

Tại Thông báo, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị chức năng của Bộ. Trong đó, giao Vụ Pháp chế kiểm soát chặt việc ban hành quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những quy định thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan trong quá trình thẩm định đối với dự thảo Thông tư; cho ý kiến pháp lý đối với dự thảo Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Cục Tin học và Thống kê Tài chính được giao chủ trì, phối hợp Văn phòng và các đơn vị có liên quan hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu tại Văn bản số 4013/VPCP-KSTT ngày 16/6/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Cùng với đó, chủ trì về mặt công nghệ, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính theo đúng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Trong đó, bảo đảm 100% Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống thông tin thống kê và Hệ thống thông tin phân tích dự báo của Bộ Tài chính kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 50% các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 50% các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan không phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ.

Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Văn phòng Bộ trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, chủ trì rà soát, tổng hợp trình Bộ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa, gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trước ngày 15/9/2021.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp hoàn thiện dự thảo trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2021.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị rà soát danh mục chế độ báo cáo định kỳ đề xuất điện tử hóa của Bộ Tài chính đáp ứng theo yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.