Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung 14.620 tỷ đồng cho phòng, chống dịch

Việt Hoàng

Ngày 30/9/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 về bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 số tiền 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2021 là 7.420 tỷ đồng. Trong đó, cắt giảm kinh phí thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu năm 2021 là 4.960 tỷ đồng; tiết kiệm 50% kinh phí hội nghị, công tác phí, 10% chi thường xuyên khác còn lại và cắt giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 đã giao các bộ, cơ quan trung ương là 2.460 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, số giảm chi trả nợ lãi so với dự toán của ngân sách trung ương năm 2021 là 4.200 tỷ đồng. Số kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ được chuyển nguồn sang năm 2021 là 4.540 tỷ đồng; trong đó, sử dụng 1.540 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách và cắt giảm kinh phí còn dư là 3.000 tỷ đồng.

Tại Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 được bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật có liên quan để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chính phủ chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.