Tính đến ngày 15/12/2022, tổng số chi ngân sách nhà nước bằng 81,2% dự toán

PV.

Trong năm 2022, nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Tính đến ngày 15/12/2022, tổng số chi NSNN ước đạt xấp xỉ 1.450 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2% dự toán.

Chi ngân sách nhà nước thời gian qua đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát sinh theo tiến độ thực hiện của đơn vị sử dụng ngân sách.
Chi ngân sách nhà nước thời gian qua đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát sinh theo tiến độ thực hiện của đơn vị sử dụng ngân sách.

Theo số liệu báo cáo tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2022, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2023 của Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/12/2022,  tổng số chi NSNN ước đạt xấp xỉ 1.450 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2% dự toán. Trong đó, chi đầu tư đạt 72,4% dự toán, chi thường xuyên đạt 88,1% dự toán.

Chi NSNN thời gian qua đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát sinh theo tiến độ thực hiện của đơn vị sử dụng ngân sách; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn.

Cũng theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng (bao gồm dự phòng năm 2021 chuyển sang) gần 5,2 nghìn tỷ đồng, trong đó chủ yếu là bổ sung kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Quốc phòng (729,8 tỷ đồng) và hỗ trợ cho các địa phương (3.697 tỷ đồng) kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; tạm cấp bổ sung gần 4,3 nghìn tỷ đồng cho 30 địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ...