Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách kiểm tra chuyên ngành

Việt Hoàng

Bộ Tài chính chủ trì, quyết liệt đôn đốc các Bộ, ngành triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 về Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại

Chính phủ giao Tổng cục Hải quan phối hợp với VCCI xây dựng hệ thống đánh giá, đo lường chỉ số hoạt động của các thủ tục hành chính thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia
Chính phủ giao Tổng cục Hải quan phối hợp với VCCI xây dựng hệ thống đánh giá, đo lường chỉ số hoạt động của các thủ tục hành chính thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tạo thuận lợi thương mại

Tại Thông báo 312/TB-VPCP ngày 30/9/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan rà soát tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Cụ thể, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại những tháng cuối năm 2022, Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo Cơ chế một cửa quốc gia và Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các Bộ, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để chủ động đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định, bảo đảm tạo thuận lợi thương mại và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Đồng thời, phối hợp với Bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”, trong đó, rà soát các Luật quản lý chuyên ngành để đề xuất cấp thẩm quyền, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung cải cách tại Quyết định số 38/QĐ-TTg. Chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất xử lý kiến nghị của Hiệp hội Logistics Việt Nam về việc các đơn vị phải bảo lãnh thông quan khi thực hiện hệ thống quá cảnh ASEAN (ACTS) theo đúng quy định pháp luật.

Đối với các Bộ, ngành, cơ quan, Chính phủ chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg. Trong đó, tập trung hoàn thành kế hoạch triển khai các thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ đề nghị các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thành triển khai các thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Song song với đó, các Bộ, ngành cần rà soát tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, đối với các trường hợp đề xuất loại bỏ, tạm dừng, lùi tiến độ triển khai, báo cáo rõ lý do và gửi về Cơ quan thường trực để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Rà soát các thủ tục hành chính đã triển khai theo Cơ chế một cửa quốc gia nhưng phát sinh ít hồ sơ hoặc không phát sinh hồ sơ đăng ký qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, nghiên cứu, đề xuất cắt giảm theo quy định của pháp luật chuyên ngành đồng thời đề xuất nội dung liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và gửi báo cáo về Cơ quan thường trực.

Tiếp tục hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền xem xét, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành, danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã HS đang được các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung; khẩn trương triển khai việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã HS chưa được triển khai theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nghiên cứu, hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc, bất cập về chính sách, chồng chéo trong công tác kiểm tra chuyên ngành theo rà soát của Cơ quan Thường trực để báo cáo kết quả thực hiện, gửi Cơ quan Thường trực trước ngày 31/12/2022.

Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ

Các Bộ, ngành, cơ quan phối hợp với Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 về việc phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”, trong đó, rà soát các Luật quản lý chuyên ngành để đề xuất cấp thẩm quyền, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung cải cách tại Quyết định số 38/QĐ-TTg.

Khẩn trương lập Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp logistic và tạo thuận lợi thương mại gửi Cơ quan thường trực để tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp logistic và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2023-2026.

Phối hợp với Bộ Tài chính để chủ động xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt liên quan đến triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, kiểm tra chuyên ngành, tạo thuận lợi thương mại và phát triển dịch vụ logistic; đưa vào kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ, ngành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Tổ chức giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan thuộc và trực thuộc; đo lường thời gian giải quyết thủ tục hành chính và công khai kết quả giám sát, đo lường lên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Chủ động tổ chức các hoạt động đối thoại thường niên để lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho thương mại và vận chuyển xuyên biên giới...

Trong công tác phối hợp triển khai, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối trong việc thực thi Hiệp định tạo thuận lợi thương mại, đặc biệt là việc triển khai các cam kết về phối hợp quản lý biên giới, áp dụng quản lý rủi ro trong công tác nghiệp vụ có liên quan của các bộ, ngành, cũng như cung cấp thông tin kịp thời về các chế độ chính sách mới ban hành/sửa đổi liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để đáp ứng việc thực thi đầy đủ Điều 1.2 Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới về công bố thông tin trên mạng Internet...

Chính phủ giao Tổng cục Hải quan phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng hệ thống đánh giá, đo lường chỉ số hoạt động của các thủ tục hành chính thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia phục vụ quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ; xây dựng chương trình khảo sát ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp 2022 về thực trạng, hiệu quả và kiến nghị đối với hoạt động của Cơ chế một cửa quốc gia, logistics và tạo thuận lợi thương mại; nghiên cứu việc chấp nhận trao đổi dữ liệu điện tử đối với các C/O không ưu đãi thông qua Cơ chế một cửa ASEAN tương tự như các C/O mẫu D do Bộ Công Thương cấp...