Đẩy mạnh cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Bài viết khái quát lại quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) giai đoạn vừa qua nhằm làm nổi bật những kết quả cũng như hạn chế tồn tại, những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ của các ĐVSNCL.
Nâng cao chất lượng đào tạo từ cơ chế tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập

Nâng cao chất lượng đào tạo từ cơ chế tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập

Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các trường đại học công lập theo quy định đã tạo điều kiện cho các trường đại học được chủ động trong tổ chức hoạt động chuyên môn, gắn việc quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính với chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Thực trạng pháp luật quản lý đại học công lập tự chủ và một số kiến nghị

Thực trạng pháp luật quản lý đại học công lập tự chủ và một số kiến nghị

Đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ là xu thế tất yếu của quá trình phát triển xã hội, tuy nhiên hiện nay khung pháp lý về vấn đề này vẫn còn nhiều điểm hạn chế như chưa thể hiện rõ nét bản chất của cơ chế quản lý đối với các trường đại học công lập; các văn bản được ban hành còn thiếu tính đồng bộ…
Những thay đổi cơ bản trong cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Những thay đổi cơ bản trong cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 14/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NÐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này được đánh giá là bước đột phá mới trên lộ trình đổi mới toàn diện, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà nước.