Đảng ủy Bộ Tài chính:

Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới

PV. (t/h)

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 14-NQ/ĐU về “Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Bộ Tài chính trong tình hình mới”.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tương đương cấp quận, huyện thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Bộ có 36 cơ sở đoàn trực thuộc với số lượng đoàn viên thanh niên khoảng trên 2.500 đoàn viên (trong đó nam chiếm 48%, nữ chiếm 52%), đoàn viên có trình độ đại học là 1.630 đoàn viên, trên đại học là 656 đoàn viên, cao đẳng 224 đoàn viên, đoàn viên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị là 45 đoàn viên, trung cấp 721 đoàn viên.

Hiện nay, nhiều cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên thanh niên hiện đang giữ những chức vụ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Nhiều đoàn viên thanh niên đã tích cực, chů động, sáng tạo trong công việc và luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động đăng ký, đảm nhận những khó khăn, vướng mắc, việc mới, có nhiều sáng kiến giá trị đóng góp trực tiếp cho cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính còn gặp không ít khó khăn, hạn chế như: Số lượng cán bộ đoàn chuyên trách tại Văn phòng Đoàn mỏng, 100% đoàn viên các cơ sở làm công tác đoàn là kiêm nhiệm, thời gian chủ yếu dành cho hoạt động chuyên môn nên ít có điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn, độ tuổi bình quân của đoàn viên thanh niên cao (gần 70% đoàn viên thanh niên có độ tuổi trên 32), chế độ phụ cấp đối với cán bộ đoàn chủ chốt tại các cơ sở đoàn còn chưa đồng bộ...

Về mục tiêu, Nghị quyết số 14-NQ/ĐU nêu rõ, quan tâm thực hiện tốt công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác thanh niên nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn, tạo môi trường để phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Bộ Tài chính có nhiệt huyết, trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong Bộ Tài chính vững mạnh, toàn diện.

Nghị quyết số 14-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ Tài chính đã đề ra chỉ tiêu 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị ban hành chương trình phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị giai đoạn 2021- 2030; cùng Đoàn Thanh niên để nắm bắt tình hình thanh niên, tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ ngành Tài chính nhằm động viên thế hệ trẻ đồng thời định hướng phong trào đoàn và công tác thanh niên của Ngành.

Hằng năm, 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chỉ đạo Đoàn Thanh niên đề xuất lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị với Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan, đơn vị cùng cấp về việc Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên.

Hằng năm, 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng bán bộ đoàn, cán bộ trẻ.

Phấn đấu 100% cơ sở đoàn tiếp tục tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, thực hiện đạo đức công vụ, thực thiện tốt phong trào 3 trách nhiệm “trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với chính mình” trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên...

Để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Nghị quyết số 14-NQ/ĐU cũng nêu rõ một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản như: Tăng cường công tác chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của tổ chức đoàn; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; Quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Quan tâm lãnh đạo tổ chức đoàn nâng cao chất lượng tổ chức, cán bộ đoàn các cấp.