Tác động của kỷ luật thị trường đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác động của kỷ luật thị trường đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu tác động của kỷ luật thị trường đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mẫu quan sát bao gồm 30 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2022 và sử dụng phương pháp hồi quy GLS. Nhóm tác giả sử dụng thang đo kỷ luật thị trường thuộc nhóm thang đo về yếu tố tiền gửi của ngân hàng bao gồm: Đặc điểm niêm yết, Tỷ lệ chứng chỉ tiền gửi đang lưu hành trên tổng tài sản và Tỷ lệ tiền gửi hiện hành trên tổng tài sản. Kết quả cho thấy: Kỷ luật thị trường tác động đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Mô hình lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính các ngân hàng niêm yết

Mô hình lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính các ngân hàng niêm yết

Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa khu vực tiết kiệm và đầu tư trong nền kinh tế. Các ngân hàng càng có hiệu quả tài chính cao thì lợi thế cạnh tranh càng tốt. Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả tài chính sẽ nhằm xác định nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động hệ thống ngân hàng. Bài viết này ước lượng các yếu tố tác động đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cấu trúc tài chính và những ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vận tải

Cấu trúc tài chính và những ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vận tải

Trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính ở nhiều loại hình và giai đoạn khác nhau, có thể là ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực. Nghiên cứu này thu nhập dữ liệu trên website Vietsock.vn, với 53 doanh nghiệp nhóm ngành vận tải trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2016- 2020. Kết quảnghiên cứu cho thấy, tại các doanh nghiệp vận tải thì cấu trúc tài chính chỉ ảnh hưởng tới hiệu quả tài chính trên góc độ sổ sách kế toán mà không ảnh hưởng tới hiệu quả tài chính trên góc độ thị trường.
Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần tại Việt Nam: tổng quan nghiên cứu

Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần tại Việt Nam: tổng quan nghiên cứu

Kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hội nhập quốc tế với sự ra đời và lớn mạnh của các công ty cổ phần (CTCP) có ưu thế nổi trội trong hình thức huy động vốn linh hoạt và phù hợp với nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. Vấn đề quan trọng là CTCP phải phân tích được ảnh hưởng cấu trúc vốn (CTV) đến hiệu quả tài chính (HQTC), nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp (DN) và lợi ích cho cổ đông. Bài viết tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của CTV đến HQTC của các CTCP tại Việt Nam.
Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam

Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, vai trò của doanh nghiệp xây dựng nói chung, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng trong việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất cho các đơn vị của nền kinh tế là không thể thiếu. Tăng hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sẽ góp phần tiết kiệm chi phí xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong nền kinh tế. Tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng là chủ đề được nhiều chủ thể quản lý quan tâm. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam trong thời gian tới là vấn đề tác giả đề cập, trao đổi cụ thể trong bài viết.
Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng thông tin kế toán quản trị và hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng thông tin kế toán quản trị và hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

Dựa trên lý thuyết quản trị cấp cao, nghiên cứu này xem xét tác động đặc điểm tuổi của nhà quản trị cấp cao đối với hành vi sử dụng thông tin hệ thống kế toán quản trị và hiệu quả tài chính. Tác giả sử dụng PLS-SEM để kiểm tra các giả thuyết. Phân tích dựa trên mẫu gồm 185 doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ có quy mô vừa và lớn tại Việt Nam cho thấy, tất cả các giả thuyết đều có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu này áp dụng lý thuyết quản trị cấp cao vào lĩnh vực kế toán quản trị, trình bày ý nghĩa về sự phù hợp giữa đặc điểm tuổi của nhà quản trị cấp cao và hành vi sử dụng thông tin hệ thống kế toán quản trị sẽ nâng cao hiệu quả tài chính của tổ chức.
Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc

Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc

Bài báo nghiên cứu hiệu quả tài chính của 28 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 – 2018 bằng phương pháp đồ thị và kiểm định t-test. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tự tái cấu trúc, mua bán và sáp nhập giảm nhưng từ năm 2017 có tăng trở lại. Tuy mức tăng chưa nhiều nhưng cũng cho thấy, tái cấu trúc giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại trong 2 năm cuối của giai đoạn nghiên cứu.
Vấn đề quản lý vốn luân chuyển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Vấn đề quản lý vốn luân chuyển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu thực trạng quản lý vốn luân chuyển ở doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, nhận diện một số vấn đề còn tồn tại trong cách thức quản lý vốn luân chuyển khảo sát lấy ý kiến của các doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để nhóm tác giả đề xuất giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả quản lý tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.