Phát triển thị trường các-bon góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát triển thị trường các-bon góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiều nước, trong đó có Việt Nam khi ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu bước sang giai đoạn mới với việc các bên bắt đầu thực hiện Thỏa thuận Paris. Với những tiềm năng và cơ hội sẵn có, Việt Nam đang từng bước mở rộng con đường tham gia thị trường trao đổi tín chỉ các-bon.
Phấn đấu giảm phát thải khí mê-tan trong sản xuất lúa gạo của Việt Nam

Phấn đấu giảm phát thải khí mê-tan trong sản xuất lúa gạo của Việt Nam

Sản xuất lúa gạo đóng góp gần một nửa tổng lượng khí thải mê-tan của Việt Nam và là mục tiêu hành động để giảm khí nhà kính. Để đạt được mục tiêu giảm phát thải khí mêtan từ sản xuất lúa xuống 30%, đòi hỏi phải chuyển đổi hàng triệu phương thức canh tác nông hộ nhỏ sang canh tác ít phát thải.
Quy định mới về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon

Quy định mới về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon

Ngày 10/01/2022, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, bao gồm Điều 91 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Điều 92 về bảo vệ tầng ozon, Điều 139 về tổ chức và phát triển thị trường carbon.