Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

09 nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2024

PV

Ngày 12/6/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2293/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2024.

Tác động của biến đổi khí hậu như lũ lụt, hạn hán... đang hiện hữu ngày càng rõ rệt hơn, gây thiệt hại cho nền nông nghiệp toàn cầu.
Tác động của biến đổi khí hậu như lũ lụt, hạn hán... đang hiện hữu ngày càng rõ rệt hơn, gây thiệt hại cho nền nông nghiệp toàn cầu.

Theo Quyết định số 2293/QĐ-BNN-KHCN, các nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2024 bao gồm:

Thứ nhất, xây dựng tiêu chí kinh tế tuần hoàn để lồng ghép trong quá trình xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển của ngành nông nghiệp.

Thứ hai, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật sử dụng bùn thải công nghiệp từ hoạt động chế biến nông sản (tinh bột, mía đường), nuôi trồng thủy sản (cá tra) và chăn nuôi quy mô trang trại làm phân bón cho cây trồng.

Thứ ba, điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp.

Thứ tư, xây dựng quy trình đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) khí nhà kính cho sản xuất và canh tác cây công nghiệp dài ngày (cà phê) và cây ăn quả (thanh long).

Thứ năm, điều tra đánh giá thực trạng, xây dựng quy trình kỹ thuật thu gom, xử lý chất thải rắn hữu cơ từ chăn nuôi lợn để sử dụng cho cây trồng và nuôi trồng thủy sản theo hướng nông nghiệp tuần hoàn.

Thứ sáu, xây dựng mô hình và hướng dẫn kỹ thuật phát triển 3 loài cây dược liệu (Lá khôi, Bình vôi, Thổ phục linh) dưới tán rừng tự nhiên nghèo góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững ở khu vực miền núi phía Bắc.

Thứ bảy, đánh giá tác nhân gây suy giảm hệ sinh thái thảm cỏ biển và đề xuất giải pháp quản lý, khai thác bền vững hệ sinh thái thảm cỏ biển ở khu bảo tồn biển Việt Nam.

Thứ tám, xây dựng mô hình cải tiến hệ thống xử lý nước thải tại các nhà máy chế biến cá  tra nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thứ chín, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chất thải rắn công nghiệp khác (gạch, đá,  gốm, thủy tinh, bê tông, bùn thải) làm nguyên liệu, vật liệu trong các công trình thủy.