Đề xuất sửa đổi quy định nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với than khai thác

Đề xuất sửa đổi quy định nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với than khai thác

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung việc nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa để phù hợp với tình hình thực tế.
Hướng dẫn mới về mức thu, sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản

Hướng dẫn mới về mức thu, sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 91/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư số 56/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.
Bộ Tài chính không có cơ sở ban hành quy định thu phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ

Bộ Tài chính không có cơ sở ban hành quy định thu phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ

Theo quy định tại Luật Khoáng sản và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, Bộ Tài chính không có cơ sở để ban hành quy định thu phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ, nghiệm thu thực hiện đề án đóng cửa mỏ; đồng thời, không có thẩm quyền quy định mức hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản.
Quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản

Quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản

Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An tăng cường thực hiện các biện pháp chuyên môn, chủ động phối hợp các địa phương, ngành chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Long An có biện pháp xử lý, thu hồi giấy phép nếu đơn vị vi phạm kéo dài, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, bức xúc trong dư luận.