Những nhân tố tác động đến vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn ở Việt Nam

Những nhân tố tác động đến vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn ở Việt Nam

Nghiên cứu xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến vận dụng kế toán quản trị (KTQT) tại các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) ở Việt Nam. Kết quả cho thấy: độ mạnh của thị trường cạnh tranh, văn hóa DN, công nghệ tiên tiến, áp lực cưỡng ép, trình độ nguồn nhân lực, quan điểm của Nhà quản trị/Chủ DN, áp lực mô phỏng, chi phí tổ chức hệ thống KTQT có tác động cùng chiều đến vận dụng KTQT tại các DN này; mức độ sở hữu của Nhà nước có tác động ngược chiều. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc vận dụng KTQT tại các DNSX quy mô lớn ở Việt Nam.
Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần khu vực Tây Nam Bộ

Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần khu vực Tây Nam Bộ

Trong thời gian qua, các tổ chức tín dụng trong khu vực Tây Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung không ngừng nâng cao chất luợng dịch vụ, sản phẩm để gia tăng thị phần hoạt động, dần khẳng định thương hiệu, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nhóm các ngân hàng thương mại thông qua việc xác định các thành phần năng lực cạnh tranh và đo lường sự ảnh hưởng của khía cạnh này đến khả năng thu hút khách hàng thực hiện giao dịch với các ngân hàng trong khu vực. Từ kết quả đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm ngân hàng thuộc đối tượng nghiên cứu thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
Nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh An Giang

Nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh An Giang

Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cần tổ chức và duy trì một bộ máy kế toán phù hợp. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thu thập phiếu khảo sát tại 180 DNNVV trên địa bàn tỉnh An Giang và thu được 170 phiếu hợp lệ. Kết quả cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán đối với các DN này theo mức độ giảm dần gồm: Trình độ, kinh nghiệm và năng lực của nhân viên kế toán; Kiến thức kế toán của chủ DN, sự quan tâm của chủ doanh nghiệp; Đạo đức nghề nghiệp của nhân viên kế toán; Nhu cầu thông tin kế toán; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Chế độ kế toán, thông tư hướng dẫn và các văn bản pháp luật có liên quan. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh An Giang.
Yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ của các doanh nghiệp XNK niêm yết trên TTCK Việt Nam

Yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ của các doanh nghiệp XNK niêm yết trên TTCK Việt Nam

Nghiên cứu này đánh giá những yếu tố tác động đến việc sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam bằng việc thực hiện hồi quy Probit với mẫu gồm 102 doanh nghiệp. Biến giải thích được đưa vào mô hình gồm: Lợi nhuận, chi phí kiệt quệ tài chính, chi phí đại diện, chi phí tài trợ bên ngoài, quy mô công ty và chính sách phòng ngừa rủi ro thay thế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những doanh nghiệp có tỷ lệ lợi nhuận cao, chi phí kiệt quệ tài chính lớn, quy mô lớn thì khả năng sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ sẽ cao hơn. Chi phí đại diện, chi phí tài trợ bên ngoài và chính sách phòng ngừa thay thế không mang ý nghĩa giải thích cho việc sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ của doanh nghiệp.
Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi gửi tiền tiết kiệm cá nhân của giới trẻ Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi gửi tiền tiết kiệm cá nhân của giới trẻ Việt Nam

Bài viết tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi gửi tiền tiết kiệm cá nhân của giới trẻ Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng với mô hình phát hiện nhân tố (EFA) nhằm đảm bảo tính riêng có trong từng loại hình khảo sát và nhân khẩu học. Tác giả lựa chọn đối tượng nghiên cứu là sinh viên và giảng viên trẻ ở Trường Đại học Thương mại, từ đó, chỉ ra mô hình ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) trong thời gian tới.
Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán độc lập

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán độc lập

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán độc lập. Thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng và phân tích hồi quy, tác giả phân tích 205 mẫu khảo sát từ các công ty kiểm toán độc lập tại TP. Hà Nội. Kết quả cho thấy, có 3 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính, đó là: Tinh thần trách nhiệm, tính độc lập và kinh nghiệm kiểm toán. Từ kết quả trên, bài viết đưa ra hàm ý quản trị về học thuật, cũng như thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán độc lập trong thời gian tới.
Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị chuỗi cung ứng xanh tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội

Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị chuỗi cung ứng xanh tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện mô hình quản trị chuỗi cung ứng xanh tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Nhóm tác giả khảo sát các tài liệu có liên quan, đồng thời, khảo sát 276 nhà quản lý từ cấp bộ phận đến cấp cao tại các khách sạn từ 1 đến 5 sao ở Hà Nội, các kỹ thuật phân tích độ tin cậy….