Quảng cáo
Yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ của các doanh nghiệp XNK niêm yết trên TTCK Việt Nam

Yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ của các doanh nghiệp XNK niêm yết trên TTCK Việt Nam

Nghiên cứu này đánh giá những yếu tố tác động đến việc sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam bằng việc thực hiện hồi quy Probit với mẫu gồm 102 doanh nghiệp. Biến giải thích được đưa vào mô hình gồm: Lợi nhuận, chi phí kiệt quệ tài chính, chi phí đại diện, chi phí tài trợ bên ngoài, quy mô công ty và chính sách phòng ngừa rủi ro thay thế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những doanh nghiệp có tỷ lệ lợi nhuận cao, chi phí kiệt quệ tài chính lớn, quy mô lớn thì khả năng sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ sẽ cao hơn. Chi phí đại diện, chi phí tài trợ bên ngoài và chính sách phòng ngừa thay thế không mang ý nghĩa giải thích cho việc sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ của doanh nghiệp.
Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi gửi tiền tiết kiệm cá nhân của giới trẻ Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi gửi tiền tiết kiệm cá nhân của giới trẻ Việt Nam

Bài viết tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi gửi tiền tiết kiệm cá nhân của giới trẻ Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng với mô hình phát hiện nhân tố (EFA) nhằm đảm bảo tính riêng có trong từng loại hình khảo sát và nhân khẩu học. Tác giả lựa chọn đối tượng nghiên cứu là sinh viên và giảng viên trẻ ở Trường Đại học Thương mại, từ đó, chỉ ra mô hình ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) trong thời gian tới.
Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán độc lập

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán độc lập

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán độc lập. Thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng và phân tích hồi quy, tác giả phân tích 205 mẫu khảo sát từ các công ty kiểm toán độc lập tại TP. Hà Nội. Kết quả cho thấy, có 3 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính, đó là: Tinh thần trách nhiệm, tính độc lập và kinh nghiệm kiểm toán. Từ kết quả trên, bài viết đưa ra hàm ý quản trị về học thuật, cũng như thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán độc lập trong thời gian tới.
Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị chuỗi cung ứng xanh tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội

Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị chuỗi cung ứng xanh tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện mô hình quản trị chuỗi cung ứng xanh tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Nhóm tác giả khảo sát các tài liệu có liên quan, đồng thời, khảo sát 276 nhà quản lý từ cấp bộ phận đến cấp cao tại các khách sạn từ 1 đến 5 sao ở Hà Nội, các kỹ thuật phân tích độ tin cậy….
Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của sinh viên đại học

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của sinh viên đại học

Bài viết xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của sinh viên hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đối với hoạt động đào tạo và học tập tại các trường đại học. Kết quả cho thấy, có 4 nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của sinh viên gồm: Phần thưởng, công nghệ thông tin, niềm tin vào tri thức và làm việc nhóm.