Kinh nghiệm của một số quốc gia về phân loại xanh

Kinh nghiệm của một số quốc gia về phân loại xanh

Để phát triển một nền kinh tế tuần hoàn, phân loại xanh đóng vai trò quan trọng trong việc phân loại các sản phẩm, dịch vụ, hay các khoản đầu tư dựa trên mức độ bền vững và mức độ phù hợp với các mục tiêu bền vững. Bài viết này khái quát về phân loại xanh và kinh nghiệm của một số quốc gia về phân loại xanh.
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp Logistics tại Việt Nam

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp Logistics tại Việt Nam

Thông qua việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Logistics tại Việt Nam, nghiên cứu này cung cấp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ Logistics về quan điểm của khách hàng đối với loại hình dịch vụ này. Từ đó, các doanh nghiệp Logistics có cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh nhằm hoàn thiện hơn về chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ Logistics trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới.
MB Ageas Life thông tin về kết quả thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng

MB Ageas Life thông tin về kết quả thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng

MB Ageas Life khẳng định, ngoài việc ban hành các quy định nội bộ, Công ty còn thực hiện các biện pháp trực tiếp, gián tiếp khác để đảm bảo chất lượng hoạt động của lực lượng đại lý bảo hiểm, trong đó có lực lượng bán bảo hiểm qua ngân hàng. Đồng thời, hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ hội phát hiện các tồn tại, giúp doanh nghiệp xây dựng và củng cố cho hệ thống điều hành và quản trị doanh nghiệp.
Vấn đề về lập dự toán công trình xây dựng

Vấn đề về lập dự toán công trình xây dựng

Dự toán hay lập dự toán công trình là những khái niệm được sử dụng trong ngành xây dựng cũng như nhiều ngành nghề khác. Đây là một công cụ phục vụ cho quản trị doanh nghiệp. Việc lập dự toán thực sự là công việc cần thiết trước khi xây dựng mọi công trình để nhằm mục đích có thể đảm bảo sự khả thi và an toàn của các công trình xây dựng. Bài viết khái quát về hoạt động lập dự toán các công trình xây dựng, trình tự và các phương pháp lập dự toán.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhà nước

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhà nước

Trong những năm qua, doanh nghiệp nhà nước đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội; tuy vậy, vẫn chưa “đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp”. (1) Trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu phát triển kinh tế số, Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII xác định mục tiêu đến năm 2030, doanh nghiệp nhà nước phải “đáp ứng đầy đủ chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp”.(2) Để hoàn thành mục tiêu này, cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhà nước.
Kế toán quản trị môi trường tại Nhật Bản

Kế toán quản trị môi trường tại Nhật Bản

Khái niệm phát triển bền vững đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường khỏi bị phá hủy qua việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lý và có trách nhiệm. Bài viết tìm hiểu về công tác kế toán quản trị chi phí môi trường ở Nhật Bản để thấy rõ được quốc gia này coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường và áp dụng vào doanh nghiệp...
Chú trọng năng lực quản trị trong doanh nghiệp nhà nước

Chú trọng năng lực quản trị trong doanh nghiệp nhà nước

Trong điều kiện hiện tại, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của các nước trong và ngoài khối OECD, nhất là ở các quốc gia đang phát triển. Ở Việt Nam, DNNN phổ biến trong một số ngành, lĩnh vực, có ý nghĩa với xã hội như quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, bảo đảm hàng hải, phát triển mạng lưới viễn thông và ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế phát triển… Vì vậy, quản trị doanh nghiệp cần được đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm đóng góp tích cực vào hiệu quả kinh tế chung của DNNN trong nền kinh tế quốc gia.
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thương mại

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thương mại

Bộ phận kế toán là bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra các quyết định kinh tế. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại càng phải cố gắng nhiều hơn để thể hiện vị thế của mình trong quá trình hội nhập với nền kinh tế trong nước, khu vực và trên thế giới. Muốn làm được điều này thì các nhà quản trị cần có sự trợ giúp đắc lực của các thông tin kế toán quản trị nói chung và thông tin kế toán quản trị chi phí nói riêng.