Kế toán quản trị môi trường tại Nhật Bản

Kế toán quản trị môi trường tại Nhật Bản

Khái niệm phát triển bền vững đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường khỏi bị phá hủy qua việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lý và có trách nhiệm. Bài viết tìm hiểu về công tác kế toán quản trị chi phí môi trường ở Nhật Bản để thấy rõ được quốc gia này coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường và áp dụng vào doanh nghiệp...
Chú trọng năng lực quản trị trong doanh nghiệp nhà nước

Chú trọng năng lực quản trị trong doanh nghiệp nhà nước

Trong điều kiện hiện tại, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của các nước trong và ngoài khối OECD, nhất là ở các quốc gia đang phát triển. Ở Việt Nam, DNNN phổ biến trong một số ngành, lĩnh vực, có ý nghĩa với xã hội như quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, bảo đảm hàng hải, phát triển mạng lưới viễn thông và ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế phát triển… Vì vậy, quản trị doanh nghiệp cần được đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm đóng góp tích cực vào hiệu quả kinh tế chung của DNNN trong nền kinh tế quốc gia.
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thương mại

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thương mại

Bộ phận kế toán là bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra các quyết định kinh tế. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại càng phải cố gắng nhiều hơn để thể hiện vị thế của mình trong quá trình hội nhập với nền kinh tế trong nước, khu vực và trên thế giới. Muốn làm được điều này thì các nhà quản trị cần có sự trợ giúp đắc lực của các thông tin kế toán quản trị nói chung và thông tin kế toán quản trị chi phí nói riêng.
Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp  trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

Trong xu thế nền kinh tế số hiện nay, làn sóng công nghệ mới từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra cơ hội giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, chi phí sản xuất, chi phí vận hành, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, từ đó làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất và giúp doanh nghiệp dễ dàng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng đặt ra yêu cầu cần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp ở một mức độ cao hơn. Bài viết này phân tích một số nội dung liên quan đến quản trị doanh nghiệp và đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.
SMEs chuyển đổi số: Lộ trình và giải pháp

SMEs chuyển đổi số: Lộ trình và giải pháp

Để xây dựng được “doanh nghiệp tinh gọn 4.0”, các doanh nghiệp cần thiết lập được hệ thống quản trị hiện đại kết hợp với ứng dụng tối đa các thành tựu CMCN 4.0.