Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược nợ công đến năm 2030

Gia Hân

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2132/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược nợ công đến năm 2030 tại Bộ Tài chính.

Tăng cường quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, nợ công theo kế hoạch trung hạn.
Tăng cường quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, nợ công theo kế hoạch trung hạn.

Theo đó, Kế hoạch triển khai xác định các nhiệm vụ chủ yếu để các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược nợ công đến năm 2030 nhằm tăng cường quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, nợ công theo kế hoạch trung hạn, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất giữa kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công với kế hoạch vay trả nợ công, góp phần xây dụng nền tài chính quốc gia an toàn và bền vững.

Tại Quyết định này, Bộ Tài chính cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược nợ công đến năm 2030, đảm bảo khả thi, có kết quả rõ ràng và thống nhất với các nội dung hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2030 và các chiến lược ngành có liên quan.

Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện; quy định chế độ báo cáo, tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết tổng kết và đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược nợ công đến năm 2030.

Ban hành kèm theo Quyết định số 2132/QĐ-BTC là danh mục đề án, nhiệm vụ triển khai Chiến lược nợ công đến năm 2030, trong đó, Bộ Tài chính quy định cụ thể đề án, nhiệm vụ cho từng đơn vị.

Cụ thể, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại đánh giá Luật Quản lý nợ công 2017, đề xuất bổ sung, sửa đổi Luật Quản lý nợ công, hoàn thiện thể chế để triển khai có hiệu qủa công tác quản lý nợ theo thông lệ quốc tế; Sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược nợ công đến năm 2030...

Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước phát hành trái phiếu chính phủ gắn với tái cơ cấu nợ công, nợ chính phủ theo hướng tập trung phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 5 năm trở lên khi thị trường thuận lợi.

Vụ Ngân sách Nhà nước chủ trì thực hiện nhiệm vụ kiểm soát việc bố trí vốn ngân sách nhà nước, trong đó có vốn vay, sử dụng cho đầu tư phát triển, đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa quản lý ngân sách, đầu tư công và nợ công, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, vai trò chủ động của ngân sách địa phương...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.