Hiệu quả từ việc áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001

Phạm Nga

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn cho biết, năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015.

Ap dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 góp phần hình thành phương pháp làm việc khoa học.
Ap dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 góp phần hình thành phương pháp làm việc khoa học.

Cụ thể, thực hiện nhiệm vụ triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu thực hiện tốt thông qua công tác tổ chức đào tạo, hướng dẫn và công tác kiểm tra. 

Tính đến năm 2022, cả tỉnh đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Trong đó: 76 đơn vị phải áp dụng (22 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 09 Chi cục thuộc các sở, 11 UBND huyện, thành phố); 173 đơn vị khuyến khích áp dụng (21 đơn vị sự nghiệp công lập, 152 UBND xã, phường, thị trấn).

Theo đánh giá, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã góp phần hình thành phương pháp làm việc khoa học; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành, chỉ đạo, cũng như xử lý công việc.