Tác động của vốn xã hội tới khả năng tiếp cận tín dụng của phụ nữ nghèo ở tỉnh Tây Ninh

Tác động của vốn xã hội tới khả năng tiếp cận tín dụng của phụ nữ nghèo ở tỉnh Tây Ninh

Phụ nữ nói chung, đặc biệt là phụ nữ nghèo là các đối tượng dễ bị tổn thương và khả năng tiếp cận tín dụng cũng khá hạn chế. Vì vậy, đánh giá tác động của vốn xã hội và các yếu tố khác đến khả năng tiếp cận tín dụng của phụ nữ nghèo là vấn đề cấp thiết. Bài viết sử dụng hồi quy logistic với dữ liệu thu thập từ 336 phụ nữ nghèo ở Tây Ninh để đánh giá tác động của vốn xã hội đến khả năng tiếp cận tín dụng của phụ nữ nghèo, qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng của phụ nữ nghèo.
Giải pháp phát triển tài chính toàn diện

Giải pháp phát triển tài chính toàn diện

Tài chính toàn diện ngày nay đã trở thành mối quan tâm toàn cầu, là chìa khóa giúp xóa đói giảm nghèo, giảm bất bình đẳng xã hội và là cơ hội cho nhiều người để đi tới tương lai. Mục tiêu của tài chính toàn diện là giúp cho mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nhằm mở rộng tiếp cận tín dụng trong sản xuất nông nghiệp

Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nhằm mở rộng tiếp cận tín dụng trong sản xuất nông nghiệp

Bài viết nhìn lại thực trạng chính sách hỗ trợ bảo hiểm đối với sản xuất nông nghiệp được ban hành và áp dụng trong những năm gần đây, chỉ ra một số hạn chế trong việc hỗ trợ phí bảo hiểm cho các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất nông nghiệp; đề xuất một số nội dung cần hoàn thiện trong các quy định về hỗ trợ bảo hiểm nhằm góp phần mở rộng tiếp cận tín dụng trong sản xuất nông nghiệp.
Hạn chế bẫy tín dụng đen: Tăng khả năng tiếp cận tín dụng

Hạn chế bẫy tín dụng đen: Tăng khả năng tiếp cận tín dụng

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này tuy đã được kiềm chế, song các đối tượng vi phạm đã triệt để lợi dụng công nghệ để hoạt động vào “bẫy tín dụng đen”.
Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng cá nhân tại Agribank Trà Vinh

Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng cá nhân tại Agribank Trà Vinh

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng cá nhân tại Agribank - Chi nhánh Trà Vinh. Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 300 khách hàng cá nhân bao gồm 150 người tiếp cận được tín dụng tại Agribank và 150 người không tiếp cận được tín dụng, sử dụng phương pháp hồi quy nhị phân, nhóm nghiên cứu đã tìm ra được 7 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của khách hàng cá nhân tại Agribank bao gồm: Nghề nghiệp, trình độ, tài sản đảm bảo, thu nhập, thủ tục, phương án vay vốn và kinh nghiệm, trong đó, nghề nghiệp, kinh nghiệm và thủ tục là các nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất.