Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí môi trường tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí môi trường tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

Bài viết tổng hợp lý thuyết về kế toán chi phí môi trường, đồng thời đánh giá những kết quả đã đạt được và tồn tại trong thực hiện kế toán chi phí môi trường tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số định hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí môi trường, bao gồm: (1) cần chú ý nhiều hơn đến các vấn đề xã hội và quản trị; (2) tiếp cận với các tiêu chuẩn mới về kế toán và báo cáo bền vững; (3) phát triển các chỉ số hiệu suất bền vững có liên quan cho các bên liên quan.
Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với rủi ro doanh nghiệp

Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với rủi ro doanh nghiệp

Các vấn đề về công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và rủi ro doanh nghiệp đã được nghiên cứu và thảo luận rộng rãi nhưng 2 vấn đề này ít khi được nghiên cứu cùng với nhau. Bài báo nghiên cứu mối quan hệ giữa 2 vấn đề này, từ đó, đưa ra khuyến nghị hướng nghiên cứu tương lai.
Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhờ tiêu chuẩn BSCI

Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhờ tiêu chuẩn BSCI

Trong xu thế hội nhập, tiêu chuẩn BSCI đem lại hiệu quả cao trong sản xuất công nghiệp. Áp dụng Tiêu chuẩn BSCI giúp phát triển lành mạnh các mối quan hệ lao động, góp phần quan trọng vào tăng năng suất chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và sự thành công của doanh nghiệp.
Nâng cao ý thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

Nâng cao ý thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

Việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (DN) là hành động giải quyết các vấn đề xã hội vì các mục đích từ thiện và nhân đạo. Thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) sẽ mang đến nhiều lợi ích, giúp quảng bá thương hiệu, tạo dựng niềm tin đối với công chúng và tăng lợi thế cạnh tranh cho DN. Mặc dù vậy, không phải DN nào tại Việt Nam cũng tuân thủ đạo đức trong kinh doanh, thực hiện trách nhiệm đối với xã hội. Xuất phát từ thực tế thực hiện trách nhiệm của mình với xã hội của các DN Việt Nam hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao ý thức, hỗ trợ các DN Việt Nam thực hiện hiệu quả trách nhiệm xã hội.