Gần 10.000 cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2019

Gần 10.000 cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2019

Tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra; hạn chế tình trạng kéo dài thời gian lưu hành kết luận thanh tra do những nguyên nhân chủ quan; Tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra... là những định hướng cơ bản được Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra tài chính năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 vừa được Bộ Tài chính tổ chức ngày 02/01/2020.