VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đặt hàng hay đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công?

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Đặt hàng hay đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công?

Bà Phan Thị Thanh Huyền (Hà Nội) đang thực hiện một đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh về xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý đất của các tổ chức kinh tế.

Năm 2021 sẽ thực hiện chế độ tiền lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ

Từ năm 2021, Nhà nước sẽ không can thiệp chuyện tiền lương của doanh nghiệp

Đến 6/8/2018, đã thực hiện tinh giảm gần 40 nghìn biên chế

Đề tài gồm 2 nội dung chính: Xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm được xây dựng dựa trên quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tất cả nội dung đều được tính theo công lao động và do đơn vị bà tự thực hiện.

Bà Huyền hỏi, bà có cần thực hiện thủ tục đấu thầu không? Nếu có thì thực hiện như thế nào? Nếu thực hiện đấu thầu theo hình thức tự thực hiện có được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 1, Điều 3 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 và Khoản 2 Điều 19 quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, được áp dụng hình thức đặt hàng đối với những dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước nếu không đủ điều kiện để đấu thầu (nêu tại Điều 5 quy chế này) hoặc chỉ có một nhà cung cấp duy nhất không thể thực hiện đấu thầu; các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đặt hàng.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định về đặt hàng đối với dịch vụ sự nghiệp công không đủ điều kiện đấu thầu, các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được bố trí từ ngân sách địa phương; ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

Đối với việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cần căn cứ các quy định nêu trên.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM