VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thủ tướng giao soạn thảo 89 văn bản pháp luật

Thủ tướng phân công soạn thảo 89 văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết. Nguồn: Internet

Thủ tướng giao soạn thảo 89 văn bản pháp luật

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 89 văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, khóa XIV.

Cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường

Thống nhất Bộ Tài chính là đầu mối giúp Chính phủ quản lý nợ công

Những nội dung trọng tâm tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

Theo Danh mục, các Bộ, ngành được giao soạn thảo 40 Nghị định của Chính phủ, 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 45 Thông tư để quy định chi tiết thi hành 13 luật, nghị quyết, cụ thể:

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo 1 Nghị định quy định chi tiết Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đồng thời, Bộ Tài chính được giao chủ trì soạn thảo 14 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì soạn thảo 5 Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo 3 Nghị định, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mỗi bộ chủ trì soạn thảo 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo 2 Nghị định, 18 Thông tư quy định chi tiết Luật Đường sắt (sửa đổi);

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung ưu tiên, bố trí nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu soạn thảo các văn bản, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này.

Đồng thời, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ động ban hành các thông tư quy định chi tiết các nội dung được luật, nghị quyết giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

Thủ tướng cho phép các bộ được áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được xác định cụ thể theo Danh mục phân công.

Đối với các văn bản còn lại, căn cứ từng trường hợp cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia soạn thảo, chỉnh lý và theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành thẩm định, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, trình các dự thảo nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ.

Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan chủ trì phải chủ động phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng hay Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

Định kỳ ngày 20 hàng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin điện tử về tình hình, tiến độ soạn thảo và hàng quý, gửi báo cáo về tình hình xây dựng văn bản được phân công về Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM