Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Thống nhất Bộ Tài chính là đầu mối giúp Chính phủ quản lý nợ công

PV. (Tổng hợp)

Chiều 12/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Nguồn: quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Nguồn: quochoi.vn
Theo đó, trước nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề thống nhất đầu mối quản lý nợ công, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Luật cần quy định rõ: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công.
Đồng thời, giao một cơ quan làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công theo hướng giao Bộ Tài chính làm cơ quan đầu mối và quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trong quản lý nợ công để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Ngân sách Nhà nước và đồng bộ với cách thức quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Điều 88 Luật Đầu tư công.
Bên cạnh đó, Chính phủ phân công nhiệm vụ đối với các Bộ, ngành có liên quan trong việc phối hợp với Bộ Tài chính trong quản lý nợ công.
Thảo luận tại phiên họp, đa số các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với quan điểm là Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công và giao một cơ quan làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công, không nên để một việc mà giao cho nhiều cơ quan quản lý để tránh phân tán.
Việc quy định thống nhất đầu mối quản lý nợ công là cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
Theo đó, các Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển và nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dự thảo luật mới này quy định gọn lại, tiếp tục khẳng định Chính phủ là cơ quan thống nhất quản lý nợ công, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ theo dõi và quản lý nợ công.
Thống nhất với ý kiến của đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Chính phủ quản lý thống nhất nợ công là đương nhiên nhưng phải có đầu mối giúp Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc đó."

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất quan điểm xây dựng Luật là Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nợ công.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính Ngân sách, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện dự án Luật, cũng như hồ sơ của dự án Luật, xây dựng dự thảo gửi cho các Đoàn đại biểu Quốc hội xin ý kiến.