Tái cơ cấu doanh nghiệp, thoái vốn đầu tư tiếp tục được DATC thực hiện hiệu quả

PV.

Bám sát sự lãnh đao chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong những tháng đầu năm 2018, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) triển khai những giải pháp cụ thể thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bước đầu ghi nhận với nhiều kết quả khả quan, trong đó có hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, quản lý vốn góp, thoái vốn...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngay từ khi bước vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, DATC đã xác định rõ được các yêu tố thuận lợi và khó khăn để có giải pháp thực hiện. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018, DATC đã báo cáo Bộ Tài chính, tập trung khắc phục những hạn chế; tranh thủ những yếu tô thuận lợi, khăc phục khó khăn; tranh thủ tiếp thu sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Tài chính đê xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ cấp trên giao.

Đặc biệt, trong hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, quản lý vốn góp, thoái vốn tại doanh nghiệp, Công ty đã luôn bám sát kế hoạch đề ra và sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ để triển khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao.

Theo đó, Công ty đã tích cực thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua bán nợ, kế thừa quyên chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, xử lý để lành mạnh tài chính của các doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng thua lỗ, khôi phục sản suất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn góp của Công ty.

Kế hoạch năm 2018, DATC  thực hiện tái cơ cấu 06 doanh nghiệp đầu tư thông qua hình thức chuyển nợ thành vốn góp với giá trị 150 tỷ đồng. Kết quả 6 đầu năm 2018, Công ty tiếp tục chuyển 8,1 tỷ đồng nợ phải thu thành vôn góp tại Công ty cổ phần Thực phẩm Miền Bắc.

Đồng thời, Công ty đã triển khai Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex, Công ty cổ phần Thực phẩm Miền Bắc và thực hiện các nội dung liên quan đen phương án tái cơ cấu.

Hiện nay, Công ty đang xây dựng và triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu, chuyển nợ thành vốn góp tại: Công ty DAMCO; Công ty cổ phần Lương thực Quảng Nam, Công ty cổ phần Giấy Ngân Hà, Công ty cổ phần Gỗ Hoàng Sinh, Công ty cổ phần Trường Linh, Công ty cổ phần C&T, Công ty cổ phần Lilama 45.4 và một số doanh nghiệp khác.

Công tác quản lý vốn đầu tư của Công ty tại doanh nghiệp khác trong 6 tháng đầu năm được đổi mới theo hướng tăng cường giám sát các hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm của đơn vị xây dựng, quàn lý phương án và cá nhân được giao nhiệm vụ đại diện vốn đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý vốn, bảo toàn và phát huy hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, DATC đã thực hiện rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế người đại diện vốn, Quy chế cán bộ tham gia ban kiểm soát.

Cùng với các hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, quản lý vốn góp, công tác thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn góp cũng được DATC đẩy mạnh thực hiện trong những tháng đầu năm.

Theo đó, ngay từ khi bước vào năm 2018, trên cơ sở danh mục các doanh nghiệp có vốn góp đến 31/12/2017, Công ty đã tập trung rà soát các khoản vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp đã quá 5 năm để tập trung thoái vốn theo quy định của Bộ. 

Mặt khác, DATC cũng đẩy mạnh thực hiện thoái vốn các doanh nghiệp mới góp vốn từ 2016, 2017 nếu có nhà đầu tư quan tâm, có hiệu quả để đưa vào kế hoạch triển khai các thủ tục để thoái vốn trong năm là 22 doanh nghiệp.

Trong 06 tháng đầu năm, Công ty đã triển khai các thủ tục (thẩm định giá, phê duyệt giá khởi điểm...) để thoái vốn tại 10 doanh nghiệp, kết quả đã thoái được một phần vốn góp tại 01 doanh nghiệp với doanh thu 2,7 tỷ đồng, đạt 2% kế hoạch.