Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế:

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước

PV.

Tổ chức kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật là một trong những giải pháp trọng tâm được Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế chú trọng triển khai trong năm 2022.

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước.
Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước.

Năm 2022, dù còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế quyết tâm nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân và người đứng đầu đơn vị vi phạm pháp luật, vi phạm quy trình nghiệp vụ, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Tập trung triển khai mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại cổ phần (SeaBank, VPBank, SHBank…) đảm bảo điều kiện thu NSNN trên địa bàn Tỉnh; phối hợp với cơ quan Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan tăng cường công tác thu NSNN năm 2021 kịp thời điều tiết thu ngân sách đúng quy định.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu, chi NSNN, tổ chức thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành NSNN của các cấp.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương, UBND Tỉnh và các ngành liên quan trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2022, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo dõi chặt chẽ báo cáo kịp thời tình hình thu, chi NSNN.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc nhập, phê duyệt dự toán trên TABMIS; ưu tiên kiểm soát chi nhanh, đúng quy định của pháp luật đối với các khoản chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường đôn đốc đơn vị giao dịch thanh toán chứng từ qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước, triển khai thêm các thủ tục hành chính tham gia vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước; Đẩy mạnh tuyên truyền các đơn vị giao dịch đăng ký chương trình kiểm soát rủi ro qua điện thoại thông minh...

Nhằm đảm bảo an toàn kho quỹ, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, NSNN và hoạt động nghiệp vụ tại từng đơn vị theo đúng quy định; chấp hành nghiêm các quy trình nghiệp vụ trong hạch toán kế toán, thanh toán, làm tốt công tác tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành NSNN của các cấp tại địa phương.

Đồng thời, thường xuyên tra soát xử lý số dư tài khoản trung gian trong thu chi của các đơn vị. Phối hợp đối chiếu quyết toán ngân sách năm 2021 với Sở Tài chính, lập Báo cáo tài chính NSNN năm 2021; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.

Cùng với đó, tăng cường các biện pháp kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các hoạt động nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, giảm thiểu rủi ro, sai sót, mất an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao; chủ động phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trụ sở, tiền và tài sản nhà nước.

Trong năm 2022, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế xác định, triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị giao dịch; đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN để góp phần phòng ngừa, hạn chế rủi ro, thất thoát đối với các đơn vị sử dụng NSNN.