Tạo lợi thế so sách cho doanh nghiệp Việt

PV.

(Tài chính) Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đề xuất và xây dựng dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tăng cường kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường giai đoạn 2014-2018”. Dự án được triển khai từ đầu năm 2014 đến tháng 12/2018 trên phạm vi trên toàn quốc.

Cơ sở hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử tốt sẽ góp phần nâng cao giá trị nội tại của doanh nghiệp. Nguồn: internet.
Cơ sở hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử tốt sẽ góp phần nâng cao giá trị nội tại của doanh nghiệp. Nguồn: internet.

Theo điều tra của VCCI và Bộ Thông tin và Truyền thông, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay còn khá thấp. Đặc biệt, còn lúng túng trong việc tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ công nghệ, dịch vụ cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, môi trường đầu tư. Đánh giá của doanh nghiệp cho thấy, năm 2009 có tới trên 48% số doanh nghiệp gặp khó khăn trong cập nhật thông tin thị trường, trên 70% có khó khăn do kỹ thuật công nghệ thấp kém và có trên 97% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, khả năng tiếp cận và đầu tư cho công nghệ thông tin và thương mại điện tử còn hạn chế...

Khắc phục những hạn chế trên, VCCI đã đề xuất và xây dựng dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tăng cường kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường giai đoạn 2014-2018”. Dự án được triển khai từ đầu năm 2014 đến tháng 12/2018 trên phạm vi trên 63 tỉnh, thành. Mục đích nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử vào quản lý, quản trị nói chung và xúc tiến thị trường nói riêng.

Theo đó, tất cả thông tin kinh doanh, tài liệu, quy trình, kể cả việc quản lý cao cấp như hỗ trợ phân tích, ra quyết định và các báo cáo kinh doanh quan trọng đều được hiện thực trên hệ thống công nghệ thông tin, được quản lý bởi phòng công nghệ thông tin về mặt kỹ thuật. Trên cơ sở hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử tốt, góp phần nâng cao giá trị nội tại của doanh nghiệp, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường, tạo lợi thế so sánh của doanh nghiệp đối với các đối thủ.